Donator

Švajcarski Državni sekretarijat za ekonomske poslove - SECO

Glavni ciljevi Državnog sekretarijata za ekonomske poslove – SECO su integracija partnerskih zemalja u svetsku ekonomiju i unapređenje održivog i inkluzivnog ekonomskog rasta ovih zemalja, što doprinosi i smanjenju siromaštva. Podrška SECO ima za cilj da podstakne i dopuni napore koje čine vlade partnerskih zemalja, regionalna i lokalna tela i privatni sektor. SECO takođe ima za cilj jačanje otpornosti partnerskih zemalja i odgovora na ekonomsku i finansijsku krizu, ekološke katastrofe i politički konflikt.

SECO podržava obezbeđivanje i održavanje infrastrukture u oblastima energetike. Konkretnije, ovo obuhvata uspostavljanje ili obnovu javne infrastrukture, bolje rukovođenje javnim komunalnim preduzećima i obezbeđivanje zdravog finansiranja troškova rada i održavanja. SECO daje svoj doprinos poboljšanju energetske efikasnosti i smanjenju zagađenja životne sredino. SECO pomaže gradovima da obezbede da njihove isporuke energije budu efikasnije i da više vode računa o životnoj sredini.

Partner u realizaciji projekta

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije

Glavne aktivnosti Ministarstva rudarstva i energetike (MRE) u oblasti energetske efikasnosti (EE), kao tela državne administracije koje je zaduženo za energetsku efikasnost su:

Kreiranje politike, regulatornih i uslova za davanje subvencija za racionalno korišćenje energije i povećanje EE.

Priprema i realizacija Akcionih planova za energetsku efikasnost i drugih strateških dokumenata u oblasti EE, sistematsko praćenje efekata primenjenih mera EE i postignutih energetskih ušteda u sektorima proizvodnje, distribucije i potrošnje energije (zgrade, industrija, saobraćaj). Usaglašavanje pravnog sistema Republike Srbije sa propisima Evropske unije u oblasti efikasnog korišćenja energije.

Sprovođenje i sistematsko praćenje projekata čiji je cilj povećanje EE.

EE je veoma važan element energetske politike i održivog razvoja, a predstavlja takođe i jedan od načina borbe sa klimatskim promenama. Pored toga, ona je pokretač privrednih aktivnosti i doprinosi povećanju konkurentnosti privrede i smanjenju troškova energije za sve korisnike energije kod kojih se sprovode mere energetske efikasnosti.

Politika EE u Republici Srbiji, koja se stalno usaglašava sa najnovijim propisima EU u oblasti EE, definisana je Strategijom razvoja energetskog sektora, Programom za sprovođenje

Strategije razvoja energetskog sektora i Nacionalnim akcionim planovima za energetsku efikasnost (NEEAP).

Energetska efikasnost, koja se prepoznaje kao “nov izvor energije”, čini srž prelaska na ekonomiju efikasnog korišćenja resursa i Strategije Evrope do 2020. godine (Europe 2020) za pametan, održiv i inkluzivan rast.